Integritetspolicy

INTEGRITESPOLICY

På aochj.se använder vi cookies

Andrén & Jungå Kommunikation AB använder så kallade cookies på webbplatsen aochj.se. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta besökarens aktiviteter på webbplatsen. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. En cookie kan sättas som förstapartscookie eller tredjepartscookie. Förstapartscookies är cookies som sätts av innehavaren av webbplatsen (dvs. i detta fall aochj.se). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på det sätt vi avsett och för att kunna ge dig som besökare bättre service. Vissa cookies krävs för att vår webbplats, och våra tjänster till dig, ska fungera. Dessa cookies används t.ex. för att stödja flera samtidiga besökare på webbplatsen och identifiera besökaren så att val du gör på webbplatsen följer med under hela besöket. Cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna och för att inhämta information om hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats.

Google Analytics

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Dessa cookies används för att få en bild av hur besökare använder vår webbplats och därigenom förbättra innehåll, navigation och struktur.

Den information som samlas in i dessa cookies (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google Inc. på servrar i USA. Google kan överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar. Vi har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som lagras hos Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften lagras hos Google. Läs information om hur Google använder data, samt information om hur du kan blockera cookies från Google Analytics Dessa cookies innehåller ingen övrig personlig information och informationen används enbart i aggregerad form för statistik. Denna statistik raderas efter 26 dagar.

Sociala nätverk

På vår hemsida bäddas innehåll och delningsverktyg in från sociala nätverk, till exempel från Instagram och Facebook. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på webbplatsen. Andrén & Jungå har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbsajt(er) för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem. Läs mer om Instagram Om du inte vill tillåta användning av cookies?

Alla webbläsare är olika, men de flesta är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion.

Om du väljer att avaktivera cookies går du miste om flera fördelar på aochj.se och webbplatsen kommer inte att fungera så bra som du som besökare förväntar dig.

Så här behandlar vi information om dig

Information enligt Dataskyddsförordningen

Vi värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På den här sidan ger vi dig bland annat en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information. Denna information gäller endast för webbplatsen aochj.se samt för de tjänster och produkter som finns på denna webbplats.

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder. Ingen av ovan behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.
• Ändamålen och rättslig grund med behandlingen:
• För att du ska kunna anmäla dig till de servicetjänster vi tillhandahåller och för att vi ska kunna administrera dessa.
• För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.
• För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.
• För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.
• För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.
• För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.
• För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon.
• För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.
• För olika typer av marknadsföringsändamål och informationsgivning har vi ett intresse av att få marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även intresse av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter och tjänster samt förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Vi behandlar även din information för att du ska få så relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt. Vi behöver även kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden.

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel IT-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel deom någon hjälper oss administrera nyhetsbrev. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till särskilt utvalda samarbetspartners, exempelvis lämna ut uppgifter om ditt sökbeteende på webbplatsen. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.
Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vilken information behandlar vi om dig?

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är bl.a. namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress.

När du använder webbplatsen och våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information om dig.

Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten. Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Period för lagring

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är privatkund gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund.

Dina rättigheter

Såsom fysisk person och vars personuppgifter som behandlas har du flertalet rättigheter.
Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter och om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag (se adress nedan). Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning och konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev eller utskick kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev/utskick.
Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen är vi skyldig att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Länkar på webbplatsen

På www.aochj.se kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Denna information gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicys innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Kontakta oss

Andrén & Jungå Kommunikation AB (Org.nr: 556569-0020) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga produkter och tjänster på webbplatsen. Kontakta oss gärna på nedan postadress, e-post eller telefon.
Postadress: Andrén & Jungå Kommunikation, Birger Jarlsgatan 18, 114 31 Stockholm
E-post: info@aochj.se

Registerutdrag

Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till nedan adress.
Postadress: Andrén & Jungå Kommunikation, Birger Jarlsgatan 18, 114 31 Stockholm
E-post: info@aochj.se

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på info@@aochj.se eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen på följande adress.
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

SIKA / CASCO

FÖRPACKNINGSDESIGN

BOTKYRKA STADSNÄT

HELHETSANSVAR FÖR KOMMUNIKATIONEN

SUZUKI GÖTEBORG

IDENTITET, HEMSIDA, ANNONSERING