VÅR METOD

När vi inleder arbetet med en ny uppdragsgivare bör vi ha ett gemensamt underlag. Ibland är uppdragsgivarens mål uttalat: ”vi behöver en ny hemsida”, ”vi behöver se över vår grafiska identitet” eller ”vi behöver en varumärkesplattform”. Ibland kan det finnas ett behov av ett generellt omtag av kommunikationen. Då kan målet vara att ta fram en brief för kommande aktiviteter.

Oavsett mål erbjuder vi varje ny kund en workshop. Workshopen leder till en samsyn om vad kommunikationen ska åstadkomma. Den är även ett utmärkt sätt att lära känna varandra. Att trivas tillsammans och att känna förtroende är viktiga ingredienser i ett samarbete. Redan efter en halv dag tillsammans får man en bra bild av hur samarbetet kan utvecklas.

En tredje aspekt är att workshopen kan ha en stor betydelse internt. Det kan vara en grupp med kommunikatörer, produktansvariga eller personer i ledningen som sällan har tid att dryfta kommunikationen. Workshopen erbjuder dem ett sådant tillfälle. Till sist, en workshop kan också fungera som en introduktion för nyanställda.

I workshoppen använder vi oss av ett antal enkla modeller och följer – i princip – nedanstående steg:

  1. Från vision till kommunikation – en beskrivning hur vi ser att vision, affärsidé, affärsplan, verksamhets- och/eller affärsmål och marknadsplanering hänger samman med varumärket.
  2. Vilka är affärs/verksamhetsmålen? På kortare och längre sikt.
  3. Varumärket. Här brukar vi genomföra en övning med de närvarande och låter dem arbeta med den s.k. varumärkestrappan: i tre steg från funktion – via fördelar och upplevelse nås varumärkets löfte.
  4. Vilka värderingar är kopplade till varumärket?
  5. Våra målgrupper och intressenter. Vilka är de, hur och var når vi dem idag, finns det någon kanal vi saknar
  6. Hur ser konkurrensen ut och vilken position är vill vi ha?
  7. Vilka är de väsentliga hindren för att företaget ska nå målen?
  8. Vilka av dessa hinder går att lösa med kommunikation?

Det här är i korta drag beskrivningen av den process vi arbetar med. Den kan givetvis varieras – i enlighet med vad som nämns i inledningen. Oavsett vilket återkommer A&J med en sammanfattning, brief eller konkreta förslag efter ca 14 dagar.

workshop